Home Majelis Idary

Majelis Idary

Majelis Idary (Dewan Pembina):

Ketua: Yusuf Utsman Baisa, Lc.
Wakil Ketua: Dr. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag
Sekretaris: Dr. Ade Hermansyah, Lc., M.Pd.I

Anggota:

  1. Kholid Syamhudi, Lc
  2. Abu Qotadah
  3. Drs. Hayat Setiawan, M.M.Pd.
  4. Muhammad Wujud
  5. Aris Sugiyantoro
  6. Naafi’ Zainuddin, Lc., M.H.I
  7. Abu Bakar Altway, Lc