Majelis Idary

Majelis Idary (Dewan Pembina):

Ketua: Yusuf Utsman Baisa, Lc.

Anggota:

  1. Abu Qotadah
  2. Kholid Syamhudi, Lc.
  3. Muhammad Wujud
  4. Naafi’ Zainuddin, Lc, M.Ag.
  5. Dr. Ade Hermansyah, Lc, M.Ag.
  6. Dr. Agus Hasan Bashori, Lc, M.Ag.
  7. Hayat setiawan
  8. Dr. Ainul Harits, Lc, M.Ag.
  9. Aris Sugiyantoro.